Regulamin

REGULAMIN PODMIOTU LECZNICZEGO

Regulamin Organizacyjny Podmiotu Leczniczego Symferia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oraz Regulamin gabinetu osteopatii i terapii manulanej Fizjoterapia Osteopatia Tabor oraz Symferia – Fizjoterapia Osteopatia Trening 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Symferia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest podmiotem leczniczym – dalej „Podmiot Leczniczy”.
 2. Podmiot Leczniczy prowadzi stronę internetową pod adresem www.fizjoterapiatabor.pl oraz www.symferia.pl
 3. Podmiot Leczniczy prowadzi działalność leczniczą m.in. w oparciu o:
 4. przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
 5. przepisy ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty,
 6. przepisy ustawy z dnia 8 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
 7. wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą o którym mowa w ust. 5 poniżej,
 8. a także w oparciu o inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz postanowienia niniejszego Regulaminu Organizacyjnego
 9. Podmiot Leczniczy został wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę̨ Małopolski pod numer wpisu Z-237757-20210312 numer księgi rejestrowej 000000237757. Wpisu dokonano w dniu 12.03.2021 roku, a Podmiot Leczniczy rozpoczął działalność́ z dniem 12.03.2021 roku.

II. OZNACZNIE PODMIOTU LECZNICZEGO ORAZ ZAKŁADU LECZNICZEGO

 1. Podmiot Leczniczy działa pod firmą: Symferia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Kopaliny 73, 32-720 Nowy Wiśnicz, NIP: 8681980267, REGON: 388175670, KRS: 0000884327.
 2. W strukturze Podmiotu Leczniczego działa: Zakład Leczniczy o nazwie Fizjoterapia Osteopatia Tabor oraz jednostka lecznicza Fizjoterapia Osteopatia Tabor z siedzibą przy ul. Bernardyńskiej 17 lokal 2 i 3, 32-700 Bochnia. Dodatkowo w strukturze Podmiotu działa Zakład leczniczy Symferia – Fizjoterapia Osteopatia Trening oraz jednostka lecznicza o tej samej nazwie siedzibą przy ul. Brogi 36 L1-2, 31-431 Kraków.

III. CEL ZADANIA I ZAKRES UDZIALANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 1. Celem Podmiotu Leczniczego jest przywracanie, poprawa lub zachowanie zdrowia pacjentów.
 2. Zadaniem Podmiotu Leczniczego jest udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii oraz czynności wspomagających ich wykonywanie, takich jak:
 • realizowanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie fizjoterapii lub fizjoprofilaktyki;
 • udzielanie indywidualnych porad i konsultacji w zakresie fizjoterapii lub fizjoprofilaktyki;
 • diagnostyka i poradnictwo w domu pacjenta w zakresie fizjoterapii lub fizjoprofilaktyki;
 • realizowanie świadczeń zdrowotnych on-line w zakresie fizjoterapii lub fizjoprofilaktyki;
 • współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą;
 • działania edukacyjne, promocja zdrowia i działania mające na celu profilaktykę zdrowia;
 • prowadzenie spraw administracyjnych, ekonomicznych i obsługi technicznej podmiotu leczniczego.

       3. Podmiot Leczniczy wykonuje działalność leczniczą jako ambulatoryjne świadczenia zdrowotne z zakresu fizjoterapii i fizjoprofilaktyki.

IV. MIEJSCE WYKONYWANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 1. Podmiot Leczniczy wykonuje świadczenia zdrowotne w miejscu wezwania – domu pacjenta bądź innym, wskazanym przez pacjenta miejscu oraz stacjonarnie w jednostce leczniczej przy ul. Bernardyńskiej 17 lokal 2 i 3, 32-700 Bochnia oraz przy ul. Brogi 36 L1-2, 31-431 Kraków.
 2. Podmiot Leczniczy może udzielać świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności (dalej także on-line), według zasad określonych w Regulaminie. W przypadku udzielania świadczeń zdrowotnych on-line miejscem udzielania świadczeń jest miejsce przebywania osób wykonujących zawód medyczny udzielających tych świadczeń
  1.  

V. STRUKTURA ORGANIZACYJNA, ZADANIA JEDNOSTEK, KIEROWNICTWO

 1. Jednostką organizacyjną Podmiotu Leczniczego jest zakład leczniczy mieszczący się przy w Kopaliny 73, 32-720 Nowy Wiśnicz.
 2. Zadaniami zakładu leczniczego są:
  • odbieranie telefonów od pacjentów, rejestrowanie pacjentów na wizyty, dopełnienie formalności związanych z zapisywaniem pacjentów, informowanie o zakresie i zasadach udzielania świadczeń zdrowotnych, odebranie od Pacjenta niezbędnych zgód i oświadczeń, w tym jeśli to konieczne ankiet, a sytuacjach nadzwyczajnych – wykonanie także innych czynności (np. pomiar temperatury w stanie epidemii Covid 19), rozliczenie wizyt,
  • udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii i masażu leczniczego, prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z wymogami prawa, informowanie o zakresie i zasadach udzielania świadczeń zdrowotnych,
  • udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoprofilaktyki, prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z wymogami prawa, informowanie o zakresie i zasadach udzielania świadczeń zdrowotnych.
 3. Zakład leczniczy otarty jest w dniach poniedziałek-sobota, w godzinach dostępnych w wizytówce Google Moja Firma. 

VI. KIEROWNIK PODMIOTU LECZNICZEGO

 1. Kierownikiem Podmiotu Leczniczego który kieruje nim i reprezentuje go na zewnątrz jest Dominik Tabor.
 2. Kierownik samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące Podmiotu Leczniczego i ponosi za nie odpowiedzialność.
 3. Podczas nieobecności Kierownika zastępuje go upoważniona przez Kierownika osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje.
 4. Do obowiązków i uprawnień Kierownika Podmiotu Leczniczego należy między innymi:
  • organizowanie i kierowanie pracą i nadzorowanie merytorycznej pracy, BHP, ochrona danych osobowych i godności praw pacjenta przez podległych pracowników, współpracowników lub/i indywidualnych praktyk zawodowych fizjoterapeutycznych, świadczących usługi lub wykonujących zadania na rzecz podmiotu leczniczego wobec pacjentów,
  • zapewnienie racjonalnego wykorzystania czasu pracy oraz sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny, starannego realizowania świadczeń leczniczych z poszanowaniem praw pacjenta, w tym jego bezpieczeństwa, przez pracowników, współpracowników i możliwych innych osób, w tym wykonujących praktyki zawodowe fizjoterapeutyczne lub inne możliwe w przyszłości praktyki zawodowe np.; lekarzy specjalistów, pielęgniarek, psychologa itp., jeżeli takie osoby świadczyć będą usługi lub wykonywać będą zadania na rzecz podmiotu leczniczego wobec pacjentów
  • podejmowanie decyzji w sprawach organizowania pracy, BHP, zatrudnienia, wynagradzania, karania i zwalniania pracowników, współpracowników i innych zadań wynikających z reprezentowania na zewnątrz Podmiotu Leczniczego.
 5. Na ręce kierownika składane są skargi Pacjentów lub reklamacje dotyczące usług wykonywanych on-line.

VII. OGÓLNE ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W PODMIOCIE LECZNICZYM

 1. Podmiot Lecznicy podejmuje działania, których celem jest realizacja świadczeń zdrowotnych w formie najbardziej dogodnej dla Pacjentów.
 2. W Podmiocie Leczniczym świadczenia zdrowotne wykonywane są:
  • z uwzględnienie wymogów prawa, zasad etyki zawodowej oraz standardów i procedur wykonywania takich świadczeń,
  • wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje do wykonywania danego rodzaju świadczeń zdrowotnych, potwierdzone wymaganymi prawnie dokumentami,
  • po uprzednim umówieniu terminu wizyty Pacjenta,
  • w godzinach otwarcia zakładu leczniczego,
  • odpłatnie, zgodnie z postanowieniami pkt. XIII Regulaminu.
 3. Rejestracja Pacjentów odbywa się osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej. Dokonać jej można w następujący sposób:
  • pod adresem zakładu leczniczego
  • za pomocą formularza online
  • telefonicznie pod numerem: +48 660 320 525
  • droga mailową, pisząc na adres: kontakt@fizjoterapiatabor.pl

VIII. PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 1. Podmiot Leczniczy przyjmuje pacjentów, który dokonali uprzedniej rejestracji, a więc po umówieniu wizyty.
 2. W przypadku rejestracji telefonicznej, osoba rejestrująca udziela informacji o wolnych terminach i godzinach wizyt. Zapisując się na wizytę Pacjent poproszony zostanie o podanie imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz ogólnego rodzaj schorzenia/problemu który występuje. Pacjent zostanie poinstruowany jak ma przygotować się do wizyty oraz jakie są jej koszty.
 3. Przed rozpoczęciem wizyty w Podmiocie Leczniczym, w sytuacji gdy ogłoszony zostanie stan zagrożenia pandemią lub stan pandemii lub gdy wymagać tego będą przepisy prawa lub nadzwyczajna sytuacja, Pacjent poproszony będzie o wypełnienie stosownej ankiety oraz poddanie się dezynfekcji dłoni oraz pomiarowi temperatury.
 4. W przypadku pierwszej wizyty personel administracyjny Podmiotu Leczniczego poprosi Pacjenta o podanie niezbędnych danych, celem ich wpisania w zakładaną dla niego kartę pacjenta (dokumentacja medyczna), udzielenie niezbędnych zgód i złożenie oświadczeń.
 5. Przebieg wizyty, w tym: zebrany wywiad, wykonane świadczenia zdrowotne, zalecenia czy uwagi, znajdzie odwzorowanie w prowadzonej przez Podmiot Leczniczy dokumentacji medycznej Pacjenta.
 6. W obiektywnie uzasadnionych przypadkach Podmiot Leczniczy jest uprawniony do odmowy wykonania świadczenia zdrowotnego. Postawą odmowy może być m.in.: brak zgody na wykonanie świadczenia zdrowotnego, wątpliwości co do dobrowolności udzielonej zgody, czy też co do poczytalności Pacjenta, stan upojenia alkoholowego lub odurzenia środkami psychotropowymi lub podobnymi, a w przypadkach stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia pandemią lub stanu pandemii, odmowa Pacjenta udzielenia odpowiedzi na pytania ankiety czy zbadania temperatury ciała, albo tez odmowa Pacjenta poddania się innej czynności lub podania informacji wymaganych w przepisach prawa.
 7. Pacjent ma prawo do złożenia w wybranej przez siebie formie skargi na zachowanie lub czynności personelu Podmiotu do Kierownika Podmiotu Leczniczego.

IX. SZCZEGÓLNE ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ON-LINE

 1. Podmiot Leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych także w formie wizyt on-line. Taka forma wizyty wymaga zgody Pacjenta. Rejestrując się na wizytę on-line Pacjent wyraża zgodę udzielenie mu świadczeń zdrowotnych w tej formie.
 2. By skorzystać z wizyty on-line konieczne jest posiadanie przez Pacjenta dostępu do sprzętu elektronicznego typu komputer/ laptop/ tablet ze stosownym oprogramowaniem oraz akcesem do internetu.
 3. Wizyty on-line odbywają się za pośrednictwem programu do komunikacji przy wykorzystaniu obrazu i dźwięku.
 4. Na co najmniej 24 godziny przed pierwszą wizytą Podmiot Leczniczy wyśle do Pacjenta wiadomość mailową lub sms która zawierać będzie niezbędne dane do zalogowania się w celu odbycia wizyty on-line. Wiadomość zawierać będzie także informacje o płatności za wizytę. 
 5. Podmiot Leczniczy ustala czas trwania wizyty on-line przed wizytą. W razie braku ustaleń przyjmuje się, że wynosi on 30 minut. Spóźnienia na wizytę on-line do 5 minut nie wpływają na jej długość. Spóźnienie się powyżej 5 minut skraca odpowiednio czas wizyty.
 6. Podmiot Leczniczy wskazuje, że:
  • podczas wizyty on-line nie jest możliwe wykonanie badania przedmiotowe Pacjenta oraz wykonywanie fizjoterapii lub fizjoprofilaktyki, wymagających bezpośredniego i osobistego kontaktu Pacjenta z osobą udzielającą świadczeń zdrowotnych,
  • Pacjent zapisujący się na wizytę on-line nie powinien być Pacjentem cierpiącym, posiadającym dolegliwości. O ewentualnych dolegliwościach Pacjent niezwłocznie poinformuje osobę wykonującą świadczeń zdrowotnych on-line o dostrzeżonych dolegliwościach. Osoba ta podejmie finalną decyzję o możliwości przeprowadzenia wizyty on-line,
  • zapis wizji lub fonii z przebiegu wizyty on-line line jest możliwy po uzyskaniu uprzedniej zgody zarówno osoby wykonującej świadczenia zdrowotne jak i Pacjenta,
 7. Realizacja wizyty on-line może wymagać od Pacjenta przygotowania miejsca do ćwiczeń. W nadesłanej informacji, o której mowa wyżej, Podmiot Leczniczy może wskazać inne niezbędne sprzęty lub materiały do ćwiczeń.
 8. Z uwagi na charakter świadczenia wizyt on-line, wizyty te mogą być realizowane wyłącznie po uprzedniej rezerwacji terminu i dokonaniu płatności za wizytę.
 9. Pacjent jest uprawniony do odwołania ustalonej wizyty on-line. Powinien tego dokonać nie później niż na 24 godziny przed jej realizacją.
 10. Pacjent jest uprawniony do złożenia reklamacji dotyczącej przebiegu wizyty on-line. Reklamacje powinien złożyć w terminie do 14 dni od dnia zakończenia wizyty. W tym celu winien on wysłać wiadomość mailową na adres e-mail kontakt@fizjoterapiatabor.pl podając w niej opis wizyty oraz zgłaszane zastrzeżenia. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 10 dni od ich otrzymania. O wyniku rozpoznania reklamacji Pacjent zostanie poinformowany drogą mailową, a adres e-mail z którego złożona została reklamacja.

X. WSPÓŁPRACA Z INNYMI PODMIOTAMI

 1. Dla zapewnienia należytego funkcjonowania Podmiotu Leczniczego, wysokiego standardu obsługi Pacjentów i udzielanych im świadczeń zdrowotnych, w tym ich ciągłości Podmiot Leczniczy może współdziałać z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą lub udzielającymi świadczeń zdrowotnych na rzecz tych Pacjentów.
 2. Współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą odbywa się z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa oraz z poszanowaniem praw pacjenta.

XI. UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ, OPŁATY

  1. Pacjentowi przysługuje uprawnienie do żądania udostępnienia mu dokumentacji medycznej która go dotyczy.
  2. Podmiot Leczniczy udostępni dokumentacje medyczną po otrzymaniu żądania złożonego przez uprawnioną osobę. Żądanie może być złożone w dowolnej formie jednak w sposób niepozostawiający wątpliwości, że żądanie został złożone przez osobę uprawnioną.
  3. Dokumentację udostępnia się z zachowaniem jej integralności, poufności oraz autentyczności, bez zbędnej zwłoki.
  4. Podmiot Leczniczy najpóźniej od 1 stycznia 2021 r. prowadzi dokumentacje medyczną wyłącznie w formie elektronicznej.
  5. Udostępnienie dokumentacji medycznej może nastąpić w następujący sposób:
   • do wglądu w zakładzie leczniczym Podmiotu Leczniczego,
   • na informatycznym nośniku danych dostarczonym przez Pacjenta,
   • przez sporządzenie jej wydruku,
   • z uwzględnieniem standardów udostępniania dokumentacji medycznej prowadzonej w formie elektronicznej – poprzez wysłanie dokumentacji medycznej na wskazany przez Pacjenta adres mailowy.
  6. Dokumentacja medyczna udostępniana jest na polecenie Kierownika Podmiotu Leczniczego.
  7. Podmiot prowadzi wykaz udostępnionej dokumentacji medycznej. 
  8. Podmiot Leczniczy nie pobiera opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie elektronicznej (załącznik do maila).

XIII. WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA WYKONANE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

 1. Podmiot Leczniczy nie wykonuje świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (NFZ etc.)
 2. Z tytułu udzielanych przez Podmiot Leczniczy świadczeń zdrowotnych pobierane są opłaty, których wysokość określona jest w załączniku do Regulaminu.
 3. Opłaty za wykonywane w Podmiocie Leczniczym świadczenia uiszczane są po zakończeniu wizyty (z wyjątkiem wizyt on-lin o czym mowa w pkt IX Regulaminu).
 4. W przypadku nieobecności pacjenta na wizycie, bez uprzedniego poinformowania o odwołaniu wizyty z wyprzedzeniem minimum 6 godzin, pacjent chcąc zarezerwować kolejny termin/kontynuować terapię ma obowiązek opłacenia należności za wizytę, na której się nie pojawił. W przypadku zdarzeń losowych sprawa będzie rozpatrywana indywidualnie. 
 5. Dostępnymi w Podmiocie Leczniczym formami płatności są: gotówka, karta płatnicza, faktury przelewowa, karta podarunkowa.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej i innych ustaw.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia rozpoczęcia działalności przez Podmiot Leczniczy, nie wcześniej jednak niż od dnia wpisania go rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

ZAŁĄCZNIK – CENNIK ŚWIADCZEŃ FIZJOTERAPEUTYCZNYCH

Ustala się następującą wysokość opłat za udzielanie świadczenia zdrowotne:

Wizyta domowa (40-45min)

Wizyta w gabinecie (40-45min)

Od 220 zł w zależności od odległości dojazdu do pacjenta liczonego z miejsca przebywania osoby wykonującej świadczenie

150-200zł – w zależności od terapeuty wykonującego świadczenie

REGULAMIN GABINETU OSTEOPATII I TERAPII MANUALNEJ SYMFERIA – FIZJOTERAPIA, OSTEOPATIA TRENING ORAZ FIZJOTERAPIA OSTEOPATIA TABOR.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Gabinet Osteopatii i Terapii Manualnej prowadzony jest przez Symferia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Kopaliny 73, 32-720 Nowy Wiśnicz, NIP: 8681980267, REGON: 388175670, KRS: 0000884327.
 2. Główne miejsce świadczenia usług z zakresu osteopatii i terapii manualnej to ul. Brogi 36 lokal 2 i 3, 31-431 Kraków oraz ul. Bernardyńska 17 lokal 2 i 3, 32-700 Bochnia.
 3. Inne miejsca świadczenia usług to wizyty domowe na terenie Krakowa, Słomnik oraz powiatu bocheńskiego.
 1. CEL, ZADANIA I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG
 1. Celem działalności Gabinetu Osteopatii i Terapii Manualnej jest przywracanie, poprawa lub zachowanie zdrowia klientów za pomocą technik manualnych, stanowiących usługi z objęte PKD 86.90 D – działalność paramedyczna.
 2. Zadaniem Gabinetu Osteopatii i Terapii Manualnej jest świadczenie usług z zakresu terapii manualnej i osteopatii, w tym w szczególności:
  •  Terapii manualnej
  •  Manipulacji Powięzi
  •  Igłoterapii suchej
  • Pinoterapii
  • Terapii wisceralnej
  • Terapii bańkami lekarskimi
  • Hirudoterapii
  • Kinesiotapingu
  • Masażu tkanek głębokich
  • Osteopatycznych technik manipulacyjnych
  • Akupunktury

III. RODZAJE DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ

 1. W ramach działalności Gabinetu Osteopatii i Terapii Manualnej świadczone będą usługi wymienione w pkt II ust.2 w pomieszczeniach Gabinetu Osteopatii i Terapii Manualnej wskazanych w pkt I. ust. 2 i 3
 2. Nadto Gabinet Fizjoterapii świadczy także usługi w miejscu wezwania – dojazd do pacjenta.

IV. PRZEBIEG PROCESU ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. W Gabinecie Osteopatii i Terapii Manualnej przyjmowani są klienci, który dokonali uprzedniej rejestracji (rejestracja telefoniczna, on-line, za pośrednictwem portali internetowych).
 2. W przypadku rejestracji telefonicznej, osoba rejestrująca udziela informacji o wolnych terminach i godzinach wizyt. Zapisując się na wizytę klient poproszony zostanie o podanie imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz ogólnego rodzaj schorzenia/problemu który występuje. Klient zostanie poinstruowany jak ma przygotować się do wizyty oraz jakie są jej koszty.
 3. Przed rozpoczęciem wizyty w Gabinecie Osteopatii i Terapii Manualnej, w sytuacji gdy ogłoszony zostanie stan zagrożenia pandemią lub stan pandemii lub gdy wymagać tego będą przepisy prawa lub nadzwyczajna sytuacja, klient poproszony będzie o wypełnienie stosownej ankiety oraz poddanie się dezynfekcji dłoni oraz pomiarowi temperatury.
 4. W Gabinecie Osteopatii i Terapii Manualnej znajduje się poczekalnia, w której jeśli będzie to konieczne, klient poproszony zostanie o poczekanie na umówioną wizytę.
 5. W przypadku pierwszej wizyty Gabinet Osteopatii i Terapii Manualnej poprosi klienta o podanie niezbędnych danych, celem ich wpisania w zakładaną dla niego kartę klienta, dokumentującą przebieg wizyty oraz świadczonych usług, udzielenie niezbędnych zgód i złożenie oświadczeń.
 6. Przebieg wizyty, w tym: zebrany wywiad, wykonane świadczenia zdrowotne, zalecenia czy uwagi, znajdzie odwzorowanie w dokumentacji prowadzonej dla klienta.
 7. W obiektywnie uzasadnionych przypadkach Gabinet Osteopatii i Terapii Manualnej jest uprawniony do odmowy wykonania usług. Postawą odmowy może być m.in.: brak zgody na wykonanie usługi, wątpliwości co do dobrowolności udzielonej zgody, czy też co do poczytalności klienta, odmowa podania informacji odnośnie stanu zdrowia, w szczególności chorób towarzyszących mogących stanowić przeciwskazanie do terapii.

V. ORGANIZACJA PROCESU ŚWIADCZENIA USŁUG W PRZYPADKU POBIERANIA OPŁAT, WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA WYKONANE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

 1. Z tytułu udzielanych przez Gabinet Osteopatii i Terapii Manualnej usług pobierane są opłaty, których wysokość określona jest w załączniku do Regulaminu.
 2. W przypadku nieobecności pacjenta na wizycie, bez uprzedniego poinformowania o odwołaniu wizyty z wyprzedzeniem minimum 6 godzin, pacjent chcąc zarezerwować kolejny termin/kontynuować terapię ma obowiązek opłacenia należności za wizytę, na której się nie pojawił. W przypadku zdarzeń losowych sprawa będzie rozpatrywana indywidualnie.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia wpisania rozpoczęcia działalności przez Gabinet Osteopatii i Terapii Manualnej.

Załącznik: Cennik usług

ZAŁĄCZNIK – CENNIK USŁUG

Ustala się następującą wysokość opłat za świadczenie usług:

Wizyta w gabinecie (40-45min)

150-200zł (w zależności od terapeuty wykonującego świadczenie)

Kinesiotaping

30-50zł (w zależności od zużycia taśmy)

Wizyta domowa (45min)

Od 220 zł w zależności od odległości dojazdu do pacjenta liczonego z miejsca przebywania osoby wykonującej świadczenieRegulamin wykorzystania voucherów

1. Vouchery Fizjoterapia Osteopatia Tabor („Vouchery”) mają wartości kwotowe.

2. Vouchery mają określony termin ważności – rok od daty zakupu vouchera.

3. Vouchery są jednorazowe. 

4. Vouchery mogą być wykorzystane w siedzibie Fizjoterapia Osteopatia Tabor.

5. Vouchery obowiązują na usługę oznaczoną na voucherze.

6. Vouchery są generowane indywidualnie i posiadają unikalny kod. 

7. Voucher może być wykorzystany jedynie w całości. Jeżeli wartość usług jest niższa niż wartość Vouchera, to cała wartość Vouchera zostaje uznana za wykorzystaną. Jeżeli wartość usług jest wyższa niż wartość Vouchera, wartość Vouchera jest odejmowana od wartości usług i pozostała kwota pozostaje do opłacenia.

8. Vouchery przeznaczone do wykorzystania w siedzibie Fizjoterapia Osteopatia Tabor należy przekazać obsłudze przy realizacji zakupu przed zamknięciem transakcji.

9. Na Voucherach jest umieszczony Kod Vouchera.

10. Voucherów nie można wymieniać na środki pieniężne.

11. Obsługa w siedzibie Fizjoterapia Osteopatia Tabor może odmówić realizacji zamówienia w przypadku, gdy zachodzą wątpliwości odnośnie pochodzenia lub autentyczności Vouchera.

13. Obsługa siedzibie Fizjoterapia Osteopatia Tabor może odmówić realizacji zamówienia w przypadku, gdy Voucher został użyty niezgodnie z regulaminem.

14. Wykorzystując Voucher w procesie korzystania z usługi użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu oraz zaakceptował jego postanowienia.